Home page > Dotace

Dotace

Dotace pro nestátní a neziskové organizace

MO poskytuje neinvestiční účelové dotace nestátním neziskovým organizacím na financování projektů, které přispívají k naplňování cílů  dotačních programů MO vyhlášených na příslušný kalendářní rok a účelové dotace na péči o válečné hroby jejich vlastníkům.

Neinvestiční účelové dotace nestátním neziskovým organizacím jsou poskytovány v režimu plnění úkolů státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím.

Poskytnuté finanční prostředky využívají příjemci dotací k financování nákladů projektů, které vzniknou v roce poskytnutí dotace.

 

Žádost o státní dotaci

Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení "Žádosti nestátní neziskové organizace o státní dotaci". Termín pro podání žádosti je vždy stanoven ve vyhlášeném výběrovém řízení. Ve vyhlášeném výběrovém řízení jsou stanoveny i další podmínky pro poskytnutí dotace a kritéria pro hodnocení jednotlivých projektů.

 

Právní předpisy:

Ministerstvo obrany se při poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím řídí:

  • zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
  • zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Od 1. 1. 2021 řeší problematiku dotací Odbor dotací a řízení organizací.

 

Dotace na péči o válečné hroby

Dotace na péči o válečné hroby se poskytují prostřednictvím programu reprodukce majetku č. 107190  Zachování a obnova historických hodnot. 

Cílem je uctít památku padlých vojáků, vyzdvihnout významné osobností, které zahynuly v důsledku aktivního zapojení do válečného konfliktu a událostí vztahující se k české vojenské historii.

V případě českých válečných hrobů, které se nacházejí v zahraničí je cíl plněn prostřednictvím poskytování peněžních darů do zahraničí.

Nahoru