Odbor pro válečné veterány SSŘO MO

Letos uplynulo již 75 let od konce 2. světové války, nejkrvavějšího válečného konfliktu v historii. I přes bezprostředně hrozící riziko smrti neváhaly tisíce mužů a žen nasazovat své životy a zdraví v bojích za naši vlast. V současné době probíhá předávání pamětních odznaků válečným veteránům k příležitosti 75. výročí konce 2. světové války. Z důvodu epidemie koronaviru se předávání uskutečňuje individuálně na jednotlivých Krajských vojenských velitelstvích.

Po roce 1990 se Česká republika začala zapojovat do zahraničních operací, ve kterých již od počátku naši vojáci svými znalostmi a dovednostmi světu dokazují, že Česká republika je plnohodnotným a důležitým členem NATO. Vojáci působící v zahraničních misích podstupují vysoké riziko smrti či úrazů. V průběhu roku 2020 a 2021 probíhají oslavy a připomínkové akce k 30. výročí války v Perském zálivu. Jednalo se o první nasazení našich vojáků po změně politického režimu a zahájilo novodobou tradici zahraničních vojenských misí.

Povinností každého státu by však měla být péče o vojáka, který se po ukončení služby vrací do běžného civilního života. Odbor pro válečné veterány poskytuje a koordinuje péči jak o druhoválečné veterány, tak i o veterány novodobé, jejichž požadavky a potřeby se od druhoválečných značně liší.

Ministerstvo obrany spolupracuje při zachovávání památky na vojáky a osoby, které zahynuly během válek prostřednictvím péče o válečné hroby a pietní místa. Na jejich údržbu a úpravu poskytuje v rámci dotačních programů finanční prostředky. Výše uvedené oblasti výkonu státní správy spadají do gesce oddělení péče o válečné veterány.

V období od konce druhé světové války do roku 1989 probíhaly na našem území další boje, i když tentokrát v rovině ideologické. Jejich následky však byly neméně tragické – represe postihující osoby, jež se nehodlaly podvolit komunistické ideologii, byly mnohdy mnohem závažnější než zranění utrpěná v boji během války. Postihy často dopadaly na celé rodiny.  Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu spadá do působnosti oddělení vydávání osvědčení – 3. odboj.

Ministerstvo obrany jako jeden z mála rezortů pečuje jak o bývalé vojáky z povolání, tak i o osoby, které po velkou část svých produktivních životů pracovaly v rezortu ministerstva obrany. Jedná se o různé benefity, kterými se ministerstvo prostřednictvím oddělení péče o vojenské důchodce snaží vyjádřit těmto osobám za jejich službu upřímné poděkování.

Působnost odboru pro válečné veterány se však neomezuje pouze na výše uvedené oblasti. V jeho gesci je též poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace či spolupráce se spolky sdružujícími válečné veterány i se spolky, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva.

Aktuality

Konání online koncertů vojenské hudby bylo zrušeno

Publikováno: 13.10.2020 Autor: DG

AKTUALIZACE: Z DŮVODU NAŘÍZENÍ HLAVNÍ HYGIENIČKY REZORTU MINISTERSTVA OBRANY BYLO KONÁNÍ ONLINE KONCERTŮ DEFINITIVNĚ ZRUŠENO !! ...

Památný den MO: Vstup jednotek 1. čs. armádního sboru v SSSR na území státu 6. října 1944

Publikováno: 6.10.2020 Autor: DG

Karpatsko-dukelská operace představuje v dějinách české vojenské tradice kontroverzní kapitolu. Rozpory pramení nejen ze skutečnosti, že byla zahájena pro své politické pozadí a zájmy Sovětského svazu, ale i z faktu, že v ní bylo pokračováno i přes vysoké ztráty a nepatrný strategický přínos. Nelze nicméně opomenout význam, jaký byl bitvě přikládán před listopadem 1989. Tehdy byl 6. říjen připomínán jako den československého vojska. Dnes je jedním z památných dnů resortu MO.

30. výročí operace Pouštní štít a Pouštní bouře

Publikováno: 27.9.2020 Autor: DG

Dvě stě osm účastníků operace a šest osobností, které se zasloužily o zdárné fungování jednotky, převzali k dnešnímu dni Pamětní odznak 30. výročí operace Pouštní štít a Pouštní bouře. Část z nich dnes byla oceněna na Vítkově. Československá účast při osvobození Kuvajtu byla od druhé světové války prvním větším nasazením čs. vojáků v zahraniční operaci a stála na počátku tradice novodobých armádních misí.

Pietní akt u příležitosti 102. výročí bitvy o Doss Alto

Publikováno: 22.9.2020 Autor: DG

Včera dne 21. září se konal na Olšanských hřbitovech pietní akt u příležitosti 102. výročí vítězné bitvy o Doss Alto. V tomto střetnutí na italské půdě vybojovaly jednotky čs. legií cenné vítězství nad vojsky rakouského mocnářství. V průběhu bitvy zemřelo 7 čs. legionářů a další 4 byli popraveni, po tom co upadli do rakouského zajetí.

Nahoru